Ubuntu 18.04 için Tomcat8 Manuel Kurulum

Ubuntu 18.04 sunucunuza java 1.8 ve tomcat8 kurulumu için aşağıdaki adımlar izlenebilir:
ADIM 1::

# sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
# sudo apt update
# sudo apt install oracle-java8-installer
License Accept: Yes
# apt install oracle-java8-set-default
# java -version

ADIM 2::

# useradd -m -d /home/applicationuser applicationuser -s /bin/bash
# cd /home/applicationuser/
# wget http://ftp.itu.edu.tr/Mirror/Apache/tomcat/tomcat-8/v8.0.53/bin/apache-tomcat-8.0.53.tar.gz
# mv apache-tomcat-8.0.53.tar.gz tomcat8
# chown applicationuser:applicationuser tomcat8 -R
# rm -r tomcat8/webapps/ROOT/* (web üzerinden kullanmak istemiyorsanız bunu uygulayın)
# vi tomcat8/webapps/ROOT/index.html
IT Works!
:wq

ADIM 3::

# vi /etc/systemd/system/tomcat.service


[Unit]


Description=Apache Tomcat Web Application Container

After=network.target

[Service]

Type=forking

#Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/  (java repodan kurulduğu için buna gerek kalmayacaktır.)
Environment=CATALINA_PID=/home/applicationuser/tomcat8/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/home/applicationuser/tomcat8
Environment=CATALINA_BASE=/home/applicationuser/tomcat8
LimitNOFILE=65536
Environment=’CATALINA_OPTS=-Xms4096M -Xmx4096M -server -XX:+UseParallelGC’
#Environment=’JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom’

ExecStart=/home/applicationuser/tomcat8/bin/startup.sh
ExecStop=/home/applicationuser/tomcat8/bin/shutdown.sh

User=applicationuser
Group=applicationuser
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always


[Install]
WantedBy=multi-user.target

ADIM 4::

# systemctl daemon-reload
# systemctl start tomcat
# ps -ef | grep java

Kolay Gelsin…

Yeteneklerini kullanarak başarılı olan insanlarla bir sorunum yok, sadece başarının en üst hedef olmadığını düşünüyorum. Özgürlük, bilginin paylaşılması - genişlemesi başarının, kişiselliğin ötesinde şeyler. Kişisel başarı yanlış değil ama etkisi sınırlanmış, eğer gerektiği kadarını elde ettiyseniz hala bunun için açlık duymak ayıp, tabii doğruluk, güzellik ve adalet için durum tam tersi. / Richard Stallman