Linux Sunucularda sFTP Konfigrasyonu

SFTP CONFIG ::: mkdir -p /user/LEMP/www/website.com groupadd sftp_users useradd -g sftp_users -d /user/LEMP/www/website.com/ -s /sbin/nologin newuser passwd newuser chown root:root /user/LEMP/www cd /user/LEMP/www/ chown root:sftp_users website.com chmod g+w website.com chown root: www/ chmod u=rwx,g=rx,o=rx www/ cd www/ chgrp sftp_users website.com chmod u=rwx,g=rwxs,o=rx website.com/ vi /etc/ssh/sshd_config Port 21 … Match Group sftp_users ChrootDirectory /user/LEMP/www/ X11Forwarding no […]

Read More

CentOS 7’de 9 Adımda root Parolasını Resetleme

1 – In the boot grub menu select option to edit. 2 – Select Option to edit (e). 3 – Go to the line of Linux 16 and change ro with rw init=/sysroot/bin/sh. 4 – Now press Control+x to start on single user mode. reset root password5 – Now access the system with this command. […]

Read More

Ubuntu/Debian Base Serverlarda Basit SNMP Kurulumu

Ubuntu/Debian Base Serverlarda Basit SNMP Kurulumu yapmak için önce Snmp paketlerini kuralım: root@testserver:~# apt-get update root@testserver:~# apt-get upgrade root@testserver:~# apt-get -y install snmp snmpd snmp-mibs-downloader Snmp Konfigrasyon dosyasını editleyelim: root@testserver:~# vi /etc/snmp/snmp.conf line 4: mibs satırını commentleyin. #mibs : Ayrıca Snmpd dosyasındaki satırlar aşağıdaki gibi olmalıdır: root@testserver:~# vi /etc/snmp/snmpd.conf line 15: #agentAddress udp:127.0.0.1:161 line 17: […]

Read More

Ubuntu 18.04 Bionic Beaver’da Hostname Nasıl Değiştirilir?

# hostnamectl Static hostname: ubuntu Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: ceb8b579410b472899a95049f8a61e05 Boot ID: 3f73eea15fb34a38937488149143d9d3 Virtualization: oracle Operating System: Ubuntu Bionic Beaver Kernel: Linux 4.13.0-32-generic Architecture: x86-64 # sudo hostnamectl set-hostname linuxconfig Futhermore, check for the existence of /etc/cloud/cloud.cfg configuration. If the file exists edit the file and change the settings within: FROM: preserve_hostname: […]

Read More

Squid Anonymous Proxy Server on Ubuntu 18.04

Server Preparation Update Packages Get all your existing software up to date. apt-get updateapt-get upgradeapt autoremove Implement Firewall Whitelist your own ISP (11.22.00.00/16 in the example that follows) for access to port 22 (the SSH or PuTTY port): iptables -A INPUT -m conntrack –ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPTiptables -A INPUT -i lo -j ACCEPTiptables -A INPUT […]

Read More

Ubuntu Base Sunucularda Unattended Upgrade lerin Açılması

Terminal Açalım (Ctrl+Alt+T). Terminalde şu komutu kullanabilirsiniz (kopyala – yapıştır yapabilirsiniz): [code language=”plain”]sudo apt-get install unattended-upgrades[/code] Ardından terminalde: [code language=”plain”]sudo dpkg-reconfigure –priority=low unattended-upgrades[/code] Karışımıza bir sihirbaz çıkacak ve bizi yönlendirecek. Burada Evet i seçip enter ‘layalım. Ardından /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades dosyasını düzenlemek için terminalde: [code language=”plain”]sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades[/code] eğer nano kullanmak istemiyorsanız [code language=”plain”]sudo gedit /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades[/code] Ön tanımlı olarak ayarlar […]

Read More

Ubuntu 18.04 de network netplan statik ip adresi konfigrasyonu (Yeni Ubuntu 18.04)

Canonical 18.04 de birçok yeniliğe adım attı. Bunlardan biriside Networkd! Alışık olduğunuz /etc/network/interfaces dosyasındaki ayarlar yerine artık Ubuntu networkünü yapılandırmak için /etc/netplan/*.yaml dosyasını kullanmalısınız. DHCP den ip almasını istiyorsanız: vi /etc/netplan/*.yaml … # This file describes the network interfaces available on your system # For more information, see netplan(5). network: version: 2 renderer: networkd ethernets: […]

Read More

How to Configure SNMP on the vCenter Server Appliance 6.5

How to Configure SNMP on the vCenter Server Appliance 6.5 Configuring SNMP for the vCenter Server Appliance 6.5 To get the current Simple Network Management Protocol configuration of vCenter Server appliance 6.5, Loging to the vCenter Server appliance using SSH and execute the below command snmp.get You will get the current configuration of Simple Network […]

Read More