JAVA Keystore ‘a Sertifika Ekleme

Sertifikanızın corproot_der.cer olduğunu kabul edelim. echo $JAVA_HOME /opt/java/latest /opt/java/latest/jre/bin/keytool -import -trustcacerts -keystore /opt/java/latest/jre/lib/security/cacerts -storepass changeit -noprompt -alias “ldaps.corp” -file /home/user/corproot_der.cer Komutunu çalıştırınız. Certificate was added to keystore Çıktısını görürseniz sertifikayı ekleme işleminiz başarılı demektir.

Read More

Linux Sunucularda sFTP Konfigrasyonu

SFTP CONFIG ::: mkdir -p /user/LEMP/www/website.com groupadd sftp_users useradd -g sftp_users -d /user/LEMP/www/website.com/ -s /sbin/nologin newuser passwd newuser chown root:root /user/LEMP/www cd /user/LEMP/www/ chown root:sftp_users website.com chmod g+w website.com chown root: www/ chmod u=rwx,g=rx,o=rx www/ cd www/ chgrp sftp_users website.com chmod u=rwx,g=rwxs,o=rx website.com/ vi /etc/ssh/sshd_config Port 21 … Match Group sftp_users ChrootDirectory /user/LEMP/www/ X11Forwarding no […]

Read More

CentOS 7’de 9 Adımda root Parolasını Resetleme

1 – In the boot grub menu select option to edit. 2 – Select Option to edit (e). 3 – Go to the line of Linux 16 and change ro with rw init=/sysroot/bin/sh. 4 – Now press Control+x to start on single user mode. reset root password5 – Now access the system with this command. […]

Read More

Ubuntu/Debian Base Serverlarda Basit SNMP Kurulumu

Ubuntu/Debian Base Serverlarda Basit SNMP Kurulumu yapmak için önce Snmp paketlerini kuralım: root@testserver:~# apt-get update root@testserver:~# apt-get upgrade root@testserver:~# apt-get -y install snmp snmpd snmp-mibs-downloader Snmp Konfigrasyon dosyasını editleyelim: root@testserver:~# vi /etc/snmp/snmp.conf line 4: mibs satırını commentleyin. #mibs : Ayrıca Snmpd dosyasındaki satırlar aşağıdaki gibi olmalıdır: root@testserver:~# vi /etc/snmp/snmpd.conf line 15: #agentAddress udp:127.0.0.1:161 line 17: […]

Read More

Ubuntu 18.04 Bionic Beaver’da Hostname Nasıl Değiştirilir?

# hostnamectl Static hostname: ubuntu Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: ceb8b579410b472899a95049f8a61e05 Boot ID: 3f73eea15fb34a38937488149143d9d3 Virtualization: oracle Operating System: Ubuntu Bionic Beaver Kernel: Linux 4.13.0-32-generic Architecture: x86-64 # sudo hostnamectl set-hostname linuxconfig Futhermore, check for the existence of /etc/cloud/cloud.cfg configuration. If the file exists edit the file and change the settings within: FROM: preserve_hostname: […]

Read More

Squid Anonymous Proxy Server on Ubuntu 18.04

Server Preparation Update Packages Get all your existing software up to date. apt-get updateapt-get upgradeapt autoremove Implement Firewall Whitelist your own ISP (11.22.00.00/16 in the example that follows) for access to port 22 (the SSH or PuTTY port): iptables -A INPUT -m conntrack –ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPTiptables -A INPUT -i lo -j ACCEPTiptables -A INPUT […]

Read More

Ubuntu Base Sunucularda Unattended Upgrade lerin Açılması

Terminal Açalım (Ctrl+Alt+T). Terminalde şu komutu kullanabilirsiniz (kopyala – yapıştır yapabilirsiniz): [code language=”plain”]sudo apt-get install unattended-upgrades[/code] Ardından terminalde: [code language=”plain”]sudo dpkg-reconfigure –priority=low unattended-upgrades[/code] Karışımıza bir sihirbaz çıkacak ve bizi yönlendirecek. Burada Evet i seçip enter ‘layalım. Ardından /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades dosyasını düzenlemek için terminalde: [code language=”plain”]sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades[/code] eğer nano kullanmak istemiyorsanız [code language=”plain”]sudo gedit /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades[/code] Ön tanımlı olarak ayarlar […]

Read More