Nginx 403 Forbidden Hatası ve Çözümü

Bu hatayı alıyorsanız aşağıdaki adımları uyguladığınızdan emin olunuz. Sitenizin example.com klasörunun /var/www/example.com/www olduğunu varsayıyorum. chmod -R 0755 /var/www/example.com/www chown -R www-data:www-data /var/www/example.com/www vi /etc/nginx/nginx.conf (aşağıdaki satırlardan eksiğinizolmasın) user www-data; worker_processes auto; pid /run/nginx.pid; events { worker_connections 1024; } http { include … :wq (Kaydet, Çık) vi /etc/nginx/site-enabled/default … server { listen 80; server_name example.com; root […]

Read More

Nginx ile LetsEncrypt Ssl Güvenliği (Ücretsiz SSL Sertifikası)

Step 1 — Installing Certbot The first step to using Let’s Encrypt to obtain an SSL certificate is to install the certbot software on your server. The Certbot developers maintain their own Ubuntu software repository with up-to-date versions of the software. Because Certbot is in such active development it’s worth using this repository to install […]

Read More

Debian Sistemlerde Nginx için Basit HTTP Authentication

Web sitenizde özel bir alan oluşturmak istiyorsanız bu tam araç size göre. Güçlü parola ile iş görür. Ama aşılamaz değil bilesiniz. Http Authentication Bypass : Örnek-1: https://www.youtube.com/watch?v=CZXt_Q7BjxQ Örnek-2: https://www.youtube.com/watch?v=6tJ9RKiMzWI Adım 1 — Installing Apache Tools sudo apt-get install apache2-utils Adım 2 — Setting Up HTTP Basic Authentication Credentials sudo htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd ovural cat /etc/nginx/.htpasswd […]

Read More

Drupal ve Nginx İkilisinde Clean URL Ayarı

http://domainname.com/?q=user şeklinde login ekranının http://domainname.com/user şeklinde olmasını istiyorsanız: rewrite modulün aktif edilmesi gerekir. Durpal içinden de clean Url enable yapılması gerekir. vi /etc/nginx/site-enabled/default dosyasının “server{” lanı altına aşağıdaki içeriği yapıştırın; … location / { try_files $uri @rewrite; } location @rewrite { rewrite ^/(.*)$ /index.php?q=$1; } … :wq Kolay Gelsin…

Read More

X-Frame-Option Ayarları

X-Frame-Option Ayarları Sunucuda: nginx/site-a/default ve php.ini dosyalarına: vi /etc/nginx/sites-available/default … server_name www.domain.com.tr ww2.domain.com.tr; root /var/www/domain.com.tr/www; //altına add_header X-Frame-Options “SAMEORIGIN”; … yukarıdaki satır eklenecek… vi /etc/php/7.0/fpm/php.ini … session.cookie_secure = 1 session.cookie_httponly = 1 … yukarıdaki satırlar açılacak…

Read More

WordPress Nginx Kalıcı Bağlantı Ayarı – Permalink

Nginx kurulu web sitenizde permalink (kalıcı bağlantı) leri yapabilmek için site-enabled içindeki conf dosyanıza birkaç satır eklemeniz gerekecektir. $ sudo vi /etc/nginx/sites-enabled/site.com Server alanları içerisine aşağıdaki satırı ekleyiniz: location / {try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;} Örnek Conf Dosyası İçeriği: server { listen 80; root /var/www/site.com/public; index index.php index.html index.htm; server_name site.com www.site.com; location / {try_files $uri […]

Read More

504 Gateway Timeout Error on Nginx + FastCGI (php-fpm)

Nginx + FastCGI (php-fpm) kurulu sistemlerde “504 Gateway Timeout Error” hatasını alıyorsanız aşağıdaki yöntemi bir çözüm yolu olarak deneyebilirsiniz. Bu hatanın farklı nedenleri vardır bu olabilecek bir hatanın çözüm yöntemidir. (CentOSlar için lokasyon /etc/php.ini): php.ini dosyasındaki “max_execution_time” ayarını değiştiriniz: sudo vi /etc/php/7.0/fpm/php.ini … max_execution_time = 3000 … ve $ sudo vi /etc/php/7.0/fpm/pool.d/www.conf … request_terminate_timeout = […]

Read More