http://domainname.com/?q=user şeklinde login ekranının http://domainname.com/user şeklinde olmasını istiyorsanız:

rewrite modulün aktif edilmesi gerekir.
Durpal içinden de clean Url enable yapılması gerekir.

vi /etc/nginx/site-enabled/default dosyasının “server{” lanı altına aşağıdaki içeriği yapıştırın;

...
    location / {
        try_files $uri @rewrite;
    }

    location @rewrite {
        rewrite ^/(.*)$ /index.php?q=$1;
    }
...

:wq

Kolay Gelsin…