Network Temel Bilgiler………………………………………..

Private IP: içerde kullanýlan özel iplerdir. Dýþardan eriþimi yoktur.
10.0.0.0 ile 10.255.255.255 arasý adresler (yani maske olarak 255.0.0.0)
172.16.0.0 ile 172.31.255.255 arasý adresler (yani maske olarak 255.255.0.0)
192.168.0.0 ile 192.168.255.255 arasý adresler (yani maske olarak 255.255.255.0)
169.254.0.0 ile 169.254.255.255 arasý adresler (yani maske olarak 255.255.0.0)

Public IP: Ýnternet eriþimi için kullanýlan iplerdir. Dýþardan eriþimler için kullanýlýr.

NAT: Private ip ile Public iplerin eþleþtirilmesidir. 1-1 ve ya 1-Çok eþleme yapýlabilir. 10 sunucunun 10 farklý private ip si varken 1 tane public ip ye NAT lanabilir.

VLAN : (virtual local area network / sanal lokal network aðý) Akýllý swichlerde belli portlarý belli alanlara bölmektir. 192.168.1.0 – 192.168.2.0 – 10.100.20.0 vs…

Gateway : Ýki ayrý bloktaki ip bloðunu birbiri ile haberleþtirmek için kullanýlan ip dir. Örneðin; 192.168.1.1 gateway’i 192.168.1.0 bloðu ile 192.168.2.0 bloðunu birbirine baðlayabilir.
Bir bilgisayarda 2 gateway çalýþmayacaðý için iki eternetli sunucuda route 192.168.20.10 255.255.255.0 192.168.2.0 diyerek route iþlemi yapýlmalýdýr.

DHCP Server : TCP/IP aðýna baðlanan bir cihaza otomatik olarak IP adresi, að maskesi, að geçidi ve DNS sunucusu atanmasýna yarar. Yani ipsi olmayan bilgisayarýn ipsini otomatik veren sunucudur. ovural’yalnýzca personel vlanýnda dhcp sunucu vardýr. Sunucu vlanlarýnda dchp sunucu yoktur ve ipler manuel belirlenmektedir.

VPN : iki firewall arasýnda internet üzerinden kurulan þifreli özel sanal network aðýdýr. 2 firewall arasýndaki haberleþme yalnýzca ikisinin bildiði bir þifre algoritmasý ile yapýlýr. Paketler þifreli olduðu için güvenlidir.
Bu baðlantý bir firewall ile bir bilgisayar arasýnda da yapýlabilir.

TELNET : Herhangi bir cihazýn iþletim sistemine baðlanma yöntemidir. Switch sunucu veya baþka bir cihazda olabilir. O sistemdeki komutlarý çalýþtýrabileceðimiz bir kapýdan geçirerek eriþimi saðlar.
ssh kadar güvenli deðildir. Paketlere eriþilebilir.

SSH : Herhangi bir cihazýn sistemine güvenli bir þekilde baðlanma yöntemidir. Güvenlidir.

IPSEC : IP kullanýlarak saðlanan iletiþimlerde her paket için doðrulama ve þifreleme kullanarak koruma saðlayan bir protokol paketidir. IPsec protokolü sayesinde verilerimiz að üzerinde güvenli bir þekilde ulaþmak istedikleri hedeflere ulaþtýrýlýr. IPsec protokolü IP protokollerinin güvenlik ihtiyaçlarýný karþýlamak için geliþtirilmiþ olan bir güvenlik protokolüdür.

Subnetmask: TCP/IP’de iki cihaz ayný aðda olup olmadýklarýný birbirlerinin IP adreslerinin ilk birkaç basamaðýna bakarak anlarlar. Bu basamaða IP maskesi veya Alt að maskesi (IP mask veya Subnet Mask) denir. Örneðin IP maskesi 255.255.255.0 ise, ilk üç basamaðý (yani ilk 24 bit’i) ayný olan iki makine ayný aðda demektir. Bu durumda, 192.168.0.1 ile 192.168.0.2 ayný aðda, 192.168.1.1 ise baþka bir aðdadýr.

DNS : internet uzayýný bölümlemeye, bölümleri adlandýrmaya ve bölümler arasý iletiþimi organize etmeye yarayan, bilgisayar, servis, internet veya özel bir aða baðlý herhangi bir kaynak için hiyerarþik daðýtýlmýþ bir adlandýrma bir sistemidir.

BROADCAST: ip bloğundaki kullanılmayan son ipdir.